Back to top

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik - WB1-PP.6733.25.2022

Obwieszczenie Burmistrza
Sylwia Kowalska

Kórnik, dnia 2 sierpnia 2022 r.

WB1-PP.6733.25.2022

Obwieszczenie

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503), zawiadamiam o wydaniu przez Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik decyzji znak: WB1-PP.6733.25.2022 z dnia 2 sierpnia 2022 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej energetycznej nn 0,4 kV oraz słupów oświetleniowych i szafy SO na części działki oznaczonej nr ewid. 6, położonej w obrębie geodezyjnym Dziećmierowo, oraz na działce nr ewid. 9/4 i na części działki nr ewid. 8, położonych w obrębie geodezyjnym Szczodrzykowo, gmina Kórnik.

Jednocześnie informuję, iż z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, codziennie w godzinach urzędowania.